සංවත්සර පිරිත් පිංකම - 2015

අලවතු‍ගොඩ එක්සත් සුභසාධක සමිතිය මගින් සෑම වසරක දීම පවත්වනු ලබන සංවත්සර පරිත්‍රාණ ධර්ම ‍දේශනය සහ සංෂගත දක්ෂිණාව 2015 මැයි මස 15 සහ 16 ‍දෙදින අලවතු‍ගොඩ ප්‍රජා ශාලා‍වේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

 

2015 ‍වෙසක්

2015 වස‍රේ ‍වෙසක් උත්සවය ‍‍‍වෙනු‍වෙන් වි‍ශේෂ ආගමික වැඩසටහන් රැසක් ‍මෙවර අලවතු‍ගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථාන‍යේදී ‍මෙවරත් පැවැත්විය. ඒ අතර අ‍ලෝක පූජාව සහ දිනපතා පැවති ‍වි‍ශේෂ ‍බෝධි පූජා පිංකම් වි‍‍ශේෂ ‍වේ.

ශ්‍රම දාන වැඩසටහන

ශ්‍රම දාන වැඩසටහන

2015 ‍වෙසක් ‍පො‍හොය නිමිති කරගන ශ්‍රමදාන වැඩසටහනක් 2015-05-02 වන දින අලවතු‍ගොඩ ග්‍රාම‍යේදී පැවැත්වින. 

 

ලේ දන්දීමේ කදවුර - 2014

අලවතුගොඩ සහ ‍බෝගහකුඹුර අභය දාන සමිතිය මගින් දෙවන වරට පවත්වනු ලැබූ ලේ දන්දීමේ කදවුර සාර්ථක ලෙස 2014 ජූනි මස 08 වන දින අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි. 

මීට පෙර වසර වලදී ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන්, ගවයන් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන් ආදිය මෙම සංගම මගින් පවත්වා තිබිණ.

 

දැන් බලනවා

We have 2 guests and no members online

හොම්බ පොතේ අපි

ඇස ගිය තැන්

DSC00079.jpg