අලවතුගොඩ විහාරස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය

අලවතුගොඩ විහාරස්ථානයේ පිහිටි විහාර ගෙය 1954 සිට 1965 දක්වා කාලය තුල ඉදිකර ඇති අතර එදවස වැලිමඩ පිහිටි අපූර්වතම විහාරගෙය බවට පත්විය. අද වන විට මෙම මූර්ති විනාශ වීමේ අවධානමට ලක්වී ඇති නිසා විහාරස්ථ දායක සභාවේ මූලිකත්වයෙන් මූර්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කර විහාරගෙය නැවත සකස්කිරීමේ කටයුතු දැන් ආරම්භ වී ඇත.

විහාරයේ පින්තූර - https://www.facebook.com/media/set/…

මූලික කටයුතු සදහා ඇස්තමේන්තුව රුපියල් ලක්ෂ 35ක් පමණ වුවද අතර සියලු කටයුතු අවසානයේ දී ලක්ෂ 65-70 පමණ වේ යැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. අලවතුගොඩ ගමේ හැදී වැඩුනු දැනට ගමෙන් පිටත සහ විදේශ ගතවී සිටින ඔබටත් මේ සදහා දායක විය හැක.

ඔබගේ ආධාර පහත ගිණුමට බැර කරන්න.

ගිණුම් අංකය - 7826961
බැංකුව - ලංකා බැංකුව
ශාඛාව - බෝගහකුඹුර
ගිණුමේ නම - විහාර සංවර්ධන සමිතිය, ර්‍ශී විජයවර්ධනාරාමය. අලවතුගොඩ, ‍බෝගහකුඹුර
SWIFT Code - BCEYLKLX

 

දැන් බලනවා

We have 6 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01244.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය