උඩමාල කන්ද

අලවතු‍ගොඩ ගම්මානය ආසන්න‍යේ පිහිටි සුන්දරම කදුගැටය උඩමාල කන්ද නම්‍ ‍වේ. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1965 ක් පමණ උසින් පිහිටි ‍මෙම කන්ද කදුපන්තියකින් සමන්විත ‍වේ. උෟව පළා‍තේ පිහිටි උස්ම කදු මුදුන් කිහිප‍යෙන් එකක් ‍වේ.

හක්ගල දැඩි ස්වභාව රක්ෂිතය ආසන්න‍යේ පවතින ‍මෙම කදුගැටය ස්වභාදහ‍මෙන් ලැබුණු අපූරු චමත්කාරය පිළිබිඹු කරයි. ඊට ‍හේතුව අතීත‍යේ සිදුවූ නාය යාමක් නිසා මතුවී ඇති අලංකාර ගල් පතුරයි. ‍‍උඩමාල කන්ද අතීත‍යේ දී නරබූටාගල යන නමින් හදුන්වාඇත. තවද ‍මෙම කන්ද පාමුල පිහිටි පතන් ප්‍ර‍දේශයක් අල‍කොලගාල ‍ලෙසද හැදුන්වා ඇත. අල‍කොලගාල ප්‍ර‍දේශ‍යේ මිනිස් ආහාරයට ගන්නා අල වර්ගයක් විශාල ‍ලෙස තිබී ඇත. 1815 කන්ද උඩරට කැරැල්‍ලේදී ගම්වලින් ඈත්ව සිටි වැසියන් ‍මෙම අල‍කොලගාලනම් ස්ථාන‍යේ වාසය කලා යයිද කිය‍වේ. ‍මෙම කන්ද ආසන්න‍යේ හදබා‍ගේ නමින් හැදින්‍වෙන හදක ආකාර‍යෙන් වූ කන්ද සහ 18 උමග ගමන්කරන නාස්දන්ඩ කන්ද පිහිටා ඇත. තවද ‍මෙම කදුමුදුනට ආසන්න‍යේ පට්ටි‍පොල නගරය, ඈතින් පිදුරුතලාගල සහ නමුනුකුල කදුවැටි ඉතා‍හොදින් දැකගත හැක. ශ්‍රී ලංකා‍වේ සහ ඌව පළා‍තේ පිහිටි උසම කදුමුදුන් වන පිදුරුතලාගල, ‍තොටුපල, කිිරිගල්‍පොත්ත, නමුනුකුල, කූරත්ත, ‍ගොම්‍මොලි, නාරංගල, ‍බෙරගල උතුර, කටුගහ, නායබැද්ද යනාදී කදු සියල්ල දැකගත හැක. 

මෙම කදුමුදුනට පිවිසුම් මාර්ගය අලවතු‍ගොඩ ග්‍රාමය ‍දෙසින් පිහිටා ඇති අතර ආසන්නතම නගරය පට්ටි‍පොල ‍වේ. නමුත් ස්වභාවික ඝන වනාන්තරය ‍හේතු‍වෙන් පට්ට්‍පොල ‍දෙසින් කන්දට පිවිසීම දුෂ්කර‍වේ. අලවතු‍ගොඩ ගම ‍දෙසින් පැය 3-4 පමණ ගමනකින් කදු මුදුනට ලගාවිය හැක.

දැන් බලනවා

We have 13 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01244.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය