බිංග අංක 20

‍කොළඹ බදුල්ල උඩරට දුම්රිය මාර්ග‍යේ 5 ‍වෙනි දිගම බිංගය පට්ටි‍පොල සහ ඔහිය දුම්රිය ස්ථාන අතර පිහිටා ඇත. ‍මෙම බිංගයට ආසන්නතම ග්‍රාමයන් වන්‍ ‍නේ අලවතු‍ගොඩ සහ කන්‍‍දෙපුහුල්‍පොල ගම්මානයි. මෙම දුම්රිය බිංගයේ විශේෂත්වය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දියම තනි කෙලින් පිහිටි දුම්රිය බිංගය වීමයි.

දැන් බලනවා

We have 43 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC00804.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය