මහ බිංගය (බිංග අංක 18)

ශ්‍රී ලංකා‍වේ දුම්රිය බිංග අතර වි‍ශේෂිත බිංගයක් ‍ලෙස පට්ටි‍පොල ආසන්න‍යේ පිහිටි බිංග අංක 18 සැලකිය හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ 3 ‍වෙනි දිගම සහ ඉතා කලුවරම දුම්රිය බිංගය වන ‍මෙම බිංගය අලවතු‍ගොඩ ගමට ඉතා ආසන්නයට වන්නට පිහිටා ඇත. අලවතුගොඩ ගමෙහි සිට පැය දෙකක පමණ පා ගමනකින් මෙම ස්ථානයට ලගාවිය හැක.

මෙම බිංගය දෙපස වූ පුවරු මත බිංගයේ සිදුකල අලුත්වැඩියාවක් පිලිබද තොරතුරු ඇත.

දැන් බලනවා

We have 36 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01242.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය