හීං බිංගය

අලවතු‍ගොඩ ගම ආසන්න‍යෙන් දි‍වෙන උඩරට දුම්රිය මාර්ග‍යේ සුන්දර කුඩා බිංගයක් ‍පවතී. සත්‍ය නාමය අංක 19 බිංගය වුවත් ගම්වැසියන් ‍මෙය හදුන්වන්‍ ‍නේ හීං බිංගය යන නාම‍යෙනි. මෙයට හීං බිංගය ලෙස හැදින්වීමට හේතුව දෙපසම පිහිටන්නේ දිගු දුම්රිය බිංගයන් නිසා වන්නට ඇත. ‍ගම්වැසියන් ග‍මේ සිට දුම්රිය මාර්ගයට පිවිසී‍මේදී මෙම බිංගය ආසන්නයට වැ‍ටෙන අඩි පාරෙන් දුම්රිය මගට පිවිසේ. මෙම බිංගය මුදුනට පවසුවෙන් පිවිසිය හැකි අතර එසේ පිවිස 18 බිංගය ඔස්සේ පැමිණෙන දුම්රියේ සුන්දර දර්ශණය රස විදිය හැක.

දැන් බලනවා

We have 32 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC00079.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය