සපුගහ වංගුව

අලවතු‍ගොඩ් ග්‍රාමය යනු ‍ගොවිතැන මුල්කරත් ගම්මාන වලින් එකකි. වැලිමඩ සිට ‍බෝගහකුඹුර නගරය පසු කරමින් පැමි‍ණෙන විට අලවතු‍ගොඩ ග්‍රාම‍යේ ආරම්භක මං සලකුණ ‍ලෙස සපුගහ වංගුව හැදින්විය හැක. වසර සිය ගණන කට ‍පෙර සෑදුනු සපු ගසක් හා ඒ ආසන්න‍යේ පිහිටි ප්‍රඵාතයක් සහ වංගුවක් නිසා ‍මෙම ස්ථානය ප්‍රසිද්ධ වී ඇත. විශාල වාහණ අනතුරු ගණනක් සිදුවී ඇති ‍මෙම ස්ථානය අදවන විට මාර්ග සංවර්ධනයත් සමග සාමාන්‍ය වංගුවක් පමණක් බවට පත්ව ඇත. සපු ගසද තම ජීවිත‍යේ සැදෑ සමය ‍ගෙවමින් සිටිනු දැකිය හැක. ‍‍‍නො‍බෝ කලකින් ‍මෙම වංගුව තවත් එක් වංගුවක් පමණක්ම වනු ඇත.


ඡායාරූප - දිනිදු පංකජ (වැලිමඩ ‍ෆේස්බුක් පිටු‍වෙන්)

දැන් බලනවා

We have 39 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01270.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය