අලවතුගොඩ එක්සත් පරෝපාකාර මරණාධාර සමිතිය

Alawathugoda Praja Hall

අලවතුගොඩ ග්‍රාමය හා සම්බන්ධ ප්‍රධානතම සමාජ එකමුතුව හෙවත් ප්‍රධාන සමිතිය වන්නේ අලවතුගොඩ එක්සත් පරෝපාකාර මරණාධාර සමිතිය වේ. මෙම සමිතිය මගින් අවමංගල අවස්ථාවක දී උපකාර කිරීම සහ ගමේ සමාජ සුභසාධන කරයුතු සිදුකිරීම සිදුවෙයි. සෑම පවුලකම එක් අයෙකු මෙම සමිතියේ සාමාජිනයෙකු වීම සිදුවේ. අලවතුගොඩ විහාරස්ථානය අනුබද්ධ ගොදුරු ගම් වලින් අලවතුගොඩ, රත්තනේ සහ බෝගස්ඇල්ල කොටස් මෙම සමිතියට අදාල වේ. මෙම සමිතියේ සියයකට ආසන්න සාමාජිකයන් පිරිසක් සිටින අතර සෑම මසකම 10 වෙනි දින (දිනය සමිතියේ තීන්දු තීරණ වලට අනුව වෙනස්විය හැක) මාසික සභා වාරය පැවැත්වේ. මෙම සමිතිය වර්ථමානයේදී පැවැත්වෙන්නේ අලවතුගොඩ ග්‍රාමය මධ්‍ය යේ පිහිටි නව ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල තුල වේ.

සමිතියේ වැඩ කටයුතු ව්‍යවස්ථානුකූලව සිදු කරන අතර සභාපති, ලේකම්, භාණ්ඩාගාරික සහ කාරක සභිකයන් ලෙස නිලධාරි මණ්ඩලයකින් සමිතිය පාලනය වේ. ව්‍යවස්ථානුකූලව වාර්ශිකව නිලධාරි මණ්ඩලය වෙනස් කරනු ලැබේ. සෑම වර්ෂ අවසානයකම අලවතුගොඩ ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල තුල සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනයක් පවත්වනු ලබයි. විවිධ කාල වකවානුතුල අවමංගල්‍යයන්ට උපකාර කිරීමට අමතරව කුඩා පාලම් ඉදිකිරීම, බස් නැවතුම්පල ඉදිකිරීම, ශ්‍රමදාන කටයුතු, පිරිත් දේශනා පැවැත්වීම, ගමේ දියුණුවට වැඩ කටයුතු සිදුකිරීම යනාදී බොහෝ කාර්‍යයන් සිදුකර ඇත.

දැන් බලනවා

We have 20 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

IMGP0928.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය