එක්සත් තරුණ සමිතිය

අලවතුගොඩ තරුණ පිරිසෙහි සහභාගිත්වයෙන් අලවතුගොඩ එක්සත් තරුණ සමිතිය 2014 මැයි මස දී ආරම්භ විය. මෙම සමිතිය මගින් සෑම මසකම ගමෙහි පොදු සේවාවක් පැවැත්වීම සිදුකරයි. මෙම සමිතිය සෑම පසලොස්වක පොහෝ දිනකම රැස් වේ.

දැන් බලනවා

We have 33 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

fvfvf.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය