බෝකොටුව

බෝ කොටුව


අලවතුගොඩ ග්‍රාමයේ ඇති තවත් එක් විශේෂ ස්ථානයක් ලෙස බෝකොටුව හැදින්විය හැකියි. බෝකොටුව යනු බෝධි ප්‍රාකාරයකින් සමන්විත බොධියකි. මෙම බෝධිය පිහිටා ඇත්තේ අලවතුගොඩ ග්‍රාමය මධ්‍යයේ ගල්වැටතැන්න සිට රත්තනේ දෙසට වන මාර්ගයට ආස්නයේය. පැරණි බෝධියක් වන මෙහි මුලින් පිහිටි ප්‍රාකාරයකින් අලවතුගොඩ එක්සත් පරෝපාකාර මරණාධාර සමිතියේ මෙහෙයවීමෙන් නවීකරණය කරන ලදී.

බෝධි පුජා පිංකම් යනාදියට අලවතුගොඩ විහාරස්ථානයට නිතර පැමිණිය නොහැකි වැඩිහිටියන්ට මෙම බොකොටුව විශාල අස්වැසිල්ලකි.  

දැන් බලනවා

We have 14 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

fvfvf.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය